Előzetes ügyféltájékoztatás

A Társaság működésének és tevékenységének szabályai

Társaság által végzett portfólió-kezelési tevékenység keretében az ügyfél portfóliójában lévő pénzügyi eszköz értékelésének gyakorisága

Az ügyfél portfóliójában lévő pénzügyi eszközt a Társaság havonta, minden tárgyhót követő 10. banki napig értékeli és az értékelésről a Társaság az Ügyfél részére biztosított ügyfélkapuján keresztül, illetve egyedi megállapodás alapján postai úton írásban is tájékoztatja.

Az értékelés módszerei

A Társaság által kezet portfóliókban szereplő pénzügyi eszközök és pénzeszközök értékelése a Társaság Üzletszabályzata II. fejezetének 8. „A portfólió értékelése” elnevezésű pontjában került rögzítésre.

A portfólió értékelésénél alkalmazott referenciaérték

A Társaság által kezelt portfóliók esetében az alkalmazott referenciaértékeket az Üzletszabályzat II. fejezete 12. pontjának rendelkezései tartalmazzák.

Társaság Üzletszabályzata az alábbi linkre kattintva érhető el.

A hozamszámítás szabályai

 Az Ügyfél portfóliójában lévő pénzügyi eszközök hozamát a Társaság az ügyfél által portfóliókezelésre átadott induló vagyon értéke alapján állapítja meg. A portfóliókezelésre átadott Induló Vagyon értéke (portfóliónként értendő) a Szerződés aláírását követő 90. nap végéig az Ügyfél által a Szerződésben meghatározott számlákra átutalt vagy befizetett pénz, illetve transzferált pénzügyi eszközök jóváírt napi együttes piaci értéke.

Az Ügyfél portfóliójába kerülő pénzügyi eszközök és az ezekre vonatkozóan végrehajtható ügyletek és a kapcsolódó korlátozások

A Társaság az Ügyfélnek a portfólió-kezelési tevékenységhez kapcsolódó számláin nyilvántartott pénzeszközöket és pénzügyi eszközöket, valamint a portfóliókezelés során folyamatosan keletkező és/vagy az Alapkezelő rendelkezésére bocsátott egyéb szabad pénzeszközeit fekteti be az Ügyfél által a Szerződésben meghatározott módon. A befektetési irányelvek és a jogszabályokban foglalt ügyletmegtagadási korlátozások figyelembevételével a kezelt portfólión változtatásokat hajt végre, a portfólió elemeihez kapcsolódó jövedelmeket beszedi, és azokat a befektetési irányelveknek megfelelően újra befekteti.

A Társaság Ügyfél általa kezelt vagyonát kizárólag a Bszt.-ben definiált pénzügyi eszközökbe, tőzsdei termékekbe, devizákba, bankbetétekbe és számlapénzbe fektetheti, így különösen, de nem kizárólagosan állampapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, részvényekbe, befektetési jegyekbe, egyéb kollektív értékpapírokba, opciós és egyéb származtatott ügyletekbe.

A Portfólió-kezelési Irányelvek meghatározzák a Kötvényjellegű Eszközökbe fektetendő minimum arányt. Társaság ezektől a minimális korlátoktól felfelé akár jelentősen el is térhet. A Portfólió-kezelési Irányelvekben rögzített minimum arányoknak a nem Kötvényjellegű Eszközök vételének időpontjában kell megfelelni. A vonatkozó minimum limitek átlépése a piaci értékek változása, illetve ideiglenesen Nettó Állományváltozás folytán következhet be. Nettó Állományváltozás következtében történő eltérés esetében Társaság a limitek megsértését a Nettó Állományváltozás napját követő 30 napon belül köteles megszüntetni.

a) A Társaság a portfólió-kezelési tevékenysége során – ha az Ügyfél kifejezetten eltérően nem rendelkezik – az Ügyfél javára kezelt portfólió terhére nem szerezhet:
aa) saját maga által forgalomba hozott pénzügyi eszközt;
ab) kapcsolt vállalkozása által forgalomba hozott pénzügyi eszközt, ide nem értve a szabályozott piacra bevezetett és a multilaterális kereskedési rendszerben kereskedés tárgyát képező értékpapírt;
ac) a Tpt. szerinti nyilvános vételi ajánlattételi kötelezettséget eredményező befolyást;
b) A Társaság portfólió-kezelési tevékenysége keretében az Ügyfél javára kezelt portfólió terhére nem köthet ügyletet szabályozott piacra be nem vezetett vagy multilaterális kereskedési rendszerben történő kereskedés tárgyát nem képező értékpapírra olyan személlyel vagy szervezettel, amelyben a Társaság befolyásoló részesedéssel rendelkezik, vagy amely a Társaságban befolyásoló részesedéssel rendelkezik.
c) Ha Társaság portfólió-kezelési tevékenysége keretében az Ügyfél javára olyan pénzügyi eszközt szerez, amely tekintetében jogszabály bejelentési vagy közzétételi kötelezettséget ír elő, azt a Társaság teljesíti.

Összevont megbízások 

A Társaság a portfólió-kezelési tevékenysége során az egyedi portfóliókra kezdeményezett tranzakciókat más megbízásokkal összevontan, illetve az egyes portfólióelemeket megbontva, a Végrehajtási Politikában végrehajtási helyszínként megjelölt külföldi piacra is továbbíthatja vagy teljesítheti.

A portfólió kezelése során érvényesülő célkitűzésekről a Társaság mérlegelése során szerepet játszó kockázati szintről és a Társaság mérlegelési jogát érintő korlátokról a felek a szerződéskötést megelőzően állapodnak meg. Kockázati szintet a portfólióra vonatkozó kötvénylimit megállapításával szerződésben rögzítik a felek.